Verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, worden de rechtsverhoudingen tussen partijen onderworpen aan deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
 2. Offertes en bestekken zijn slechts bindend gedurende één maand. De aangeduide prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Publi ABS behoudt zich het recht voor een evenredige aanpassing van de prijs te doen.
 3. De niet-geïncorporeerde goederen, materialen en producten opgeslagen bij de klant blijven eigendom van Publi ABS tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur in afwijking van art. 1583 B.W.; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Na plaatsing van de goederen of uitvoering van de werken gaat het risico over op de opdrachtgever.
 4. Publi ABS behoudt zich het recht voor van gedeeltelijke leveringen. Leveringstermijnen vermeld in het contract zijn steeds aanwijzingen. Het leveren van goederen en/of prestaties met vertraging, kan nooit een reden zijn voor annulering van bestellingen of verbreking overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 5. Alle klachten in verband met uitvoering van diensten of levering van goederen dienen behoorlijk gemotiveerd te geschieden per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na uitvoering of levering en alleszins voor gebruik of voortverkoop van de goederen. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 6. De aansprakelijkheid van Publi ABS met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten en materialen is beperkt tot de aansprakelijkheid van de fabrikant van deze producten en materialen.
 7. Protest m.b.t. de facturen dient per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na factuurdatum te geschieden.
 8. Tenzij anders bedongen worden de facturen contant betaald. Ze zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling van de factuur op de vervaldag zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 10 % verwijlintresten verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoedingen niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling behoudt Publi ABS zich het recht voor leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 9. In geval van annulering van de bestelling, is Publi ABS gerechtigd een schadevergoeding te eisen die gelijk is aan de reeds uitgevoerde werken en de waarde van de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werken, verhoogd met de schadevergoeding ten bedrage van 10 % op de globale waarde van de overeenkomst, onverminderd de mogelijkheid van Publi ABS om haar werkelijk geleden schade te verhalen op de klant. In elk geval van overmacht kan Publi ABS zijn contractuele verplichtingen opheffen. Bovendien is in dit geval Publi ABS ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor te late levering. In geval van onvermogen, faling of andere wijziging in de juridische toestand van de klant, behoudt Publi ABS zich het recht voor de overeenkomst(en) als van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen.
 10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, wordt de overeenkomst na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, als ontbonden beschouwd zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 11. De klant verbindt zich ertoe zich in het bezit te stellen van de vereiste toelatingen van overheidswege die nodig zijn voor het uitvoeren van de werken. Bij het opmaken van de verkoopovereenkomst of enige andere vorm van opdracht wordt door Publi ABS verondersteld dat de klant beschikt over de vereiste toelatingen.
 12. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn als enige bevoegd inzake geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met Publi ABS. Alle overeenkomsten met Publi ABS worden beheerst door Belgisch recht.